Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (υφιστάμενους και ενδιαφερόμενους)

Επιλέξτε αναλόγως του ενδιαφέροντός σας:

Τμήμα Προμηθειών (διαθέσιμες Υπηρεσίες):

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Δ.)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Σ.Δ.)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Invitation to Submit Technical Specifications)