Συνοπτικοί Διαγωνισμοί Τμήματος Προμηθειών Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


 Ανακοινώσεις - Παρατηρήσεις - Διευκρινήσεις - Σημειώσεις :

 • Καμμία διαθέσιμη

Σημειώσεις: ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ στη σελίδα, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ (ως προγράμματος φυλλομέτρησης/browser) του FIREFOX MOZILLA !

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, συνιστάται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα Ανανέωση (Refresh/Reload) της σελίδας από την πλευρά του φυλλομετρητή του Η/Υ του Επισκέπτη (διότι η σελίδα αλλάζει αρκετά συχνά και κάποιοι φυλλομετρητές των επισκεπτών της ενδέχεται να διαχειρίζονται εσφαλμένα και να εμφανίζουν παλαιότερο περιεχόμενο από την προσωρινή μνήμη τους/cache - Κάτι τέτοιο, αν τυχόν παρατηρηθεί, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ !)

Αναλυτικός Πίνακας Διακηρύξεων
TITΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σε φθίνουσα σειρά)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 01/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM CIOS S/N 11606, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/01/2021

ΩΡΑ 14:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/01/2021

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 15/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BMS" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΦΛΕΜΙΓΚ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/01/2021

ΩΡΑ 14:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/01/2021

ΩΡΑ 11:00

ΕΤΟΣ 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 14/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΦΛΕΜΙΓΚ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/11/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/11/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 46/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/09/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/09/2020

ΩΡΑ 11:00

ΣΔ4/2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ, 1 ΒΡΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ», CPV: 44423000-1,30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/07/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/07/2020

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Nο 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
50.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (21/02/2020) - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/03/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/03/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ (1) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/02/2020

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1/2020
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ, ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/02/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 73/2019
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/02/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 6/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ με συνοδό εξοπλισμό ένα (1) μηχάνημα πλασμαφαίρεσης» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  33.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  33.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/02/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 72/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ>>  ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ (1) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/02/2020

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 3/2020
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/02/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2/2020
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ, Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, Α/Μ LASER,ΣΑΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.780,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/02/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 5/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/02/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 71/2019<<ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ>> ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ (1) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/02/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/02/2020

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 21/2019
ΓΙΑ  «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΥΠΕΡΗΧΩΝ)»,ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 55.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/01/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/01/2020

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 68/2019
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ VIDEO-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ» CPV:33168100-6  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗ   25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/01/2020

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/01/2020

ΩΡΑ 11:00

ΕΤΟΣ 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 70/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  18.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/12/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/12/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 69/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 22.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

16/12/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/12/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 66/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  32.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 32.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 (μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών ειδών όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/12/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/12/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 65/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 42.400,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 21.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/12/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/12/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 67/2019
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ OCT-ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/12/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/12/2019

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 58/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.999,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στις 21/11/2019 ανακοινώθηκε πως: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΔ 58/2019 ορίζεται η Πέμπτη 28/11/2019 στις 14:00.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/11/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

---

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 33/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ-ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-Η.Κ.Γ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/11/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/11/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 64/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ" ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/11/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/12/2019

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 63/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/11/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/12/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 61/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.251,67€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 22.602,07 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/10/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/10/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 62/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/10/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/10/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 53/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  «OCT-ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ». ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/10/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/10/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 52/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.950,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 16.950,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/10/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/10/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 60/2019
ΓΙΑ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.244,64€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/10/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/10/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 9/2019 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 11.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/10/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/10/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 55/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2019
ΓΙΑ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.397,69€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 57/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 49/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» ΓΙΑ ENA ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 47/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 44/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.860,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 43/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΕΩΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 06/09/2019 ώρα 10:00 (αλλάχθηκαν οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και το ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/09/2019

ΩΡΑ 14:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 45/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 33.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2019

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 8/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ (1) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (1) ΕΤΟΣ

ΝΕΩΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 28/08/2019 ώρα 09:05 (αλλάχθηκαν οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και το ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/09/2019

ΩΡΑ 14:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 51/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΕΩΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 23/08/2019 ώρα 14:50 (αλλάχθηκαν οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και το ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/09/2019

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 50/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/09/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/09/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 01/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  G.E. SIGNA 1.5»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/08/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/08/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 40/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 31/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.722,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 5.220,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 41/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ
ΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΚAΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 42/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΘ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 39/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.160,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 36/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001:2013»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.880,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 30/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.220,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 5.220,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 38/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.080,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 34/2019
ΓΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 37/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ" ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 49.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 35/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΟΔΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

16/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 29/2019
ΓΙΑ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.036,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 32/2019
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 04/07/2019 - 10:05: Για το ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM να μη ληφθεί υπόψη στο παράρτημα «Η. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» η παράγραφος (2), αφού ο διαγωνισμός αφορά μίσθωση μηχανημάτων και η παράγραφος (5) διορθώνεται ως εξής: «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΑΤΡΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 28/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 27/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  22.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 26/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  14.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/07/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/07/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 25/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/06/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/06/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 24/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.350,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  8.350,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/06/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/06/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 14/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/06/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/06/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 19/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 52.279,76€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/06/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/06/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/05/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/05/2019

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 22/2019
ΓΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/05/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/05/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 34/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΟΦΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/05/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/05/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27000:2013- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.880,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/05/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/05/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 20/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 71.920,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/05/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/05/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 5/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/05/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/05/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 13/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/04/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/04/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 17/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ»
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  27.850,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/04/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/04/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 15/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ «ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/04/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/04/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2/2019
ΓΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.999,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/03/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/03/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 11/2019
ΓΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/03/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/03/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 10/2019
ΓΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/03/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/03/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 7/2019
ΓΙΑ  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΥΠΔ-DPO» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.920,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/03/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/03/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 4/2019
ΓΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/02/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

01/03/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 6/2019
ΓΙΑ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS DUO DIAGNOST» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.500€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

21/02/2019: Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αναφέρεται η προϋπολογισθείσα δαπάνη, 18.500,00€ συμπ. ΦΠΑ, αντί του ορθού, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.940,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. Ακολουθεί η ορθή επανάληψη της ως άνω Διακήρυξης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/02/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/02/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 3/2019
ΓΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/02/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/02/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ PHILIPS BRILIANCE CT POWER 16-slice s.n.5437» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 54.560,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/02/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/02/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 59/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΑΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/01/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/01/2019

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 58/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/01/2019

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/01/2019

ΩΡΑ 11:00

ΕΤΟΣ 2018

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ΣΔ-ΠΔ έτους 2018:

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€:

  Σας ενημερώνουμε ότι στις Τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης (σελ 5-6),

  1.Στην παράγραφο για τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης στις  υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα ανεγράφη το ποσόν 100.000€ αντί του ορθού  10.000€.

  2.Στην σελίδα 6 στους ειδικούς όρους στην παράγραφο Β εκ παραδρομής αναφέρεται η κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστα οχήματα, καθώς τούτο ζητείται  στις απαιτούμενες καλύψεις.

  3.Στους γενικούς Όρους θα προστεθεί το κάτωθι: Εξαιτίας της παλαιότητας των οχημάτων και της επιβαρυμένης χρήσης του, επειδή συχνά παρουσιάζονται βλάβες κατά της κυκλοφορίας τους, η   Επιτροπή προτείνει την ασφαλιστική κάλυψη και οδικής βοήθειας, μόνο για τα κυκλοφορούντα οχήματα.

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 45/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.177,65€: Σας ενημερώνουμε ότι στη διευκρίνιση με α/α 7 της διακήρυξης (σελ.2 ) αναγράφεται, εκ παραδρομής, «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των ζητούμενων υλικών/υπηρεσιών που  περιλαμβάνονται στη διακήρυξη» αντί του ορθού: «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.»

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 8/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€: Σας ενημερώνουμε ότι στη διευκρίνιση με α/α 15 της διακήρυξης (σελ. 3) αναγράφεται, εκ παραδρομής, «Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος επί ποινή απόρριψης» αντί του ορθού: «Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος, εφόσον ζητηθεί, επί ποινή απόρριψης».

 • Διευκρίνιση σχετικά με τη Διακήρυξη του ΣΔ 31/2018 για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ακτινολογικού μηχανήματος τύπου C-ARM (21/06/2018): Σας ενημερώνουμε ότι σε σχέση με την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ.23/12-06-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΥΧ4690Ω5-Λ9Α) και ως εκ τούτου ισχύει η παράγραφος 11 σελ.3 της Διακήρυξης του ΣΔ 31/2018 που αναφέρει δύο έτη καλής λειτουργίας.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΔ 54/2016): Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.1/08.01.2018, θ.1ο απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ3Ζ74690Ω5-Σ6Τ), σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός ματαιώνεται και θα επαναπροκυρηχθεί με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 57/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ PICKER 6000PQ" ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.220,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/12/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/12/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 50/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/12/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/12/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 55/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΤΟΥ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/12/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/12/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/11/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/11/2018

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No  52/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»
 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.340,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 4.340,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/11/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/11/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 53/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/11/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/11/2018

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 51/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/11/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/11/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2018 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΕΖ ΛΟΝΓΚ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/11/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/11/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2018 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/11/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/11/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 27/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.900€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε (12/10/2018) ότι στις Τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης (σελ 5-6),

1.Στην παράγραφο για τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης στις  υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα ανεγράφη το ποσόν 100.000€ αντί του ορθού  10.000€.

2.Στην σελίδα 6 στους ειδικούς όρους στην παράγραφο Β εκ παραδρομής αναφέρεται η κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστα οχήματα, καθώς τούτο ζητείται  στις απαιτούμενες καλύψεις.

3.Στους γενικούς Όρους θα προστεθεί το κάτωθι: Εξαιτίας της παλαιότητας των οχημάτων και της επιβαρυμένης χρήσης του, επειδή συχνά παρουσιάζονται βλάβες κατά της κυκλοφορίας τους, η   Επιτροπή προτείνει την ασφαλιστική κάλυψη και οδικής βοήθειας, μόνο για τα κυκλοφορούντα οχήματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 49/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 38/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΜΟΝΙΤΟΡΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 44/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ-DPO)" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 47/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ »
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  9.385,33 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών ειδών όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 7/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΤΟΥ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 46/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ »
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.354,94 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών ειδών όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/10/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/10/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 28/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 45/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.177,65 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σας ενημερώνουμε (12/09/2018) ότι στη διευκρίνιση με α/α 7 της διακήρυξης (σελ.2 ) αναγράφεται, εκ παραδρομής, «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των ζητούμενων υλικών/υπηρεσιών που  περιλαμβάνονται στη διακήρυξη» αντί του ορθού: «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 43/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 42/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ   «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.481,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 41/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ "ΕΝΌΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ"
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 39/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 49.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 37/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 36/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CARRIER ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/09/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 8/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σας ενημερώνουμε (27/06/2018) ότι στη διευκρίνιση με α/α 15 της διακήρυξης (σελ. 3) αναγράφεται, εκ παραδρομής, «Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος επί ποινή απόρριψης» αντί του ορθού: «Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος, εφόσον ζητηθεί, επί ποινή απόρριψης».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/07/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/07/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 06Α/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  73.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/07/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/07/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 33/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/07/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/07/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 21/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/06/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 31/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C-ARM" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διευκρίνιση σχετικά με τη Διακήρυξη του ΣΔ 31/2018 για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ακτινολογικού μηχανήματος τύπου C-ARM (21/06/2018): Σας ενημερώνουμε ότι σε σχέση με την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ.23/12-06-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΥΧ4690Ω5-Λ9Α) και ως εκ τούτου ισχύει η παράγραφος 11 σελ.3 της Διακήρυξης του ΣΔ 31/2018 που αναφέρει δύο έτη καλής λειτουργίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 26/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 29/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 32/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 22/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΩΝ(1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 30/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ "ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/06/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 24/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ"
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/05/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/05/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 25/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ "ΕΝΌΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ"
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/05/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/05/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/05/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/05/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 17/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/05/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/05/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 19/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SERVERS-ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΙΟΥΣ -ANTIVIRUS" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/05/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/05/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 20/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/05/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/05/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 5/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Νο41 ΚΑΙ Νο42, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4 ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 15/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  15.407,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.407,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 (μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών ειδών όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΜΕ LASER»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 14/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΑΕΡΙΣΜΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 56.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 11/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 10/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 13/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.230,89€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 14.615,35€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 9/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.750,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/04/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/04/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 12/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE SIGNA 1.5T, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/03/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/03/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 41/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ "ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/03/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/03/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 58/2017
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ" CPV33731110-7  ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 63.217,85€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/03/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/03/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 06/2018   ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/02/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/02/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 04/2018   ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/02/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/02/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 03/2018   ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/02/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/02/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/02/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/02/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/02/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/02/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/02/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/02/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 68/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ(1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/01/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 57/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.440,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/01/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 69/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/01/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 72/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 68.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/01/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 70/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/01/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.1/08.01.2018, θ.1ο απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ3Ζ74690Ω5-Σ6Τ), σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός ματαιώνεται και θα επαναπροκυρηχθεί με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  (pdf)

ΜΑΤΑΙΩΣΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Μ Α Τ Α Ι Ω Θ Η Κ Ε

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.1/08.01.2018, θ.1ο απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ3Ζ74690Ω5-Σ6Τ), σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός ματαιώνεται και θα επαναπροκυρηχθεί με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  (pdf)

ΜΑΤΑΙΩΣΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/01/2018

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 73/2017
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΚΙΤ) ΧΡΩΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗΣ - ΗΩΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/01/2018

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 71/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΩΝ(1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/01/2018

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/01/2018

ΩΡΑ 12:00

ΕΤΟΣ 2017

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ΣΔ-ΠΔ έτους 2017:

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Ο ΣΔ 54/2016, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Ο ΣΔ 42/2017, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ NIKKISO, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 66/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.691,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/12/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/12/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 67/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 66.124,19 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/12/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/12/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 65/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ»
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  18.350,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/12/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/12/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 62/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  15.825,09 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/11/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/11/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 61/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.488,33 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/11/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/11/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 42A/2017   ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ NIKKISO"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 41.962,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/11/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/11/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 60/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  6.495,51 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

15/11/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/11/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 59/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  15.407,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.407,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 (μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών ειδών όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/11/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/11/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ με συνοδό εξοπλισμό ένα (1) μηχάνημα πλασμαφαίρεσης» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

16/10/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/10/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/10/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/10/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 55/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΟΔΙΫΛΙΣΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΕΦΡΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  47.815,22€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/10/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/10/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24Α/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ)" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/10/2017

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23Α/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ" (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/10/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 40/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ»
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  18.350,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 52/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ)" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ NIKKISO"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.968,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Ο ΣΔ 42/2017, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ NIKKISO, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 53/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.426,78€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 56/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΘ/ΜΑΦ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 44/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 51/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 37/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΚΟΣΤΟΥΣ  -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (30/08/2017): ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - Επιλέξτε εδώ (αρχείο μορφής pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/09/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/09/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 34/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/07/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/07/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2017
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/07/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/07/2017

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 47/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 46/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 45/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 28/2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 38/2015) ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ " ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 40/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΛΑΝΙΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 27/2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 37/2015) ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ " ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.312,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 25/2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 33/2015) ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ " ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.318,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/06/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/06/2017

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No  38/2017
ΓΙΑ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/05/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/05/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 19/2017
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΡΑΜΜΑΤΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.280,76€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επιλέξτε εδώ (αρχείο μορφής pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/05/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/05/2017

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 39/2017   ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE SIGNA 1.5"  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/05/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/05/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 36/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ » ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.017,46 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/04/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/04/2017

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 32/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.999,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/04/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/04/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 35/2017
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ PICKER 5000 PQ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

31/03/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/04/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 31/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.426,78€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/03/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/03/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 30/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.141,76€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/03/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/03/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 41/2016)  ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ" (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/03/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/03/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24/2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΔ 42/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ)" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/03/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/03/2017

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 22/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.209,46€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/03/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/03/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 21/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.421,75€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

01/03/2017

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 20/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ – ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.729,34€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/02/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 4/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/02/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 9/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.071,63€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/02/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.340,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/02/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 3/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.538,81€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/02/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (ΔΥΟ (2) ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ)"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/02/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/02/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 06/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/01/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/01/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.745,47€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/01/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/01/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 05/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/01/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/01/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 01/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/01/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/01/2017

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 10/2017
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΣΚΙΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

31/01/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

01/02/2017

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 7/2017
ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/01/2017

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/01/2017

ΩΡΑ 11:00

ΕΤΟΣ 2016

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ΣΔ-ΠΔ έτους 2016:

 • Οι ΠΔ 41/2016 και ΠΔ 42/2016, ακυρώνονται και θα επαναπροκηρυχθούν με νεότερες αναρτήσεις αντιστοίχως.

 • Ο ΠΔ 43/2016, είναι άκυρος και θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διενέργειας με νέα ανάρτηση.

 • ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ οι ημερομηνίες διενέργειας των δημοσιευμένων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΠΔ 42/2015, ΠΔ 43/2015, ΠΔ 44/2015 και ΠΔ 45/2015. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση-δημοσίευση για τις νέες ημερομηνίες διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών (μετά από σχετική έγκριση).

 • ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΔ 39/2015 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ»: Διευκρινίζεται ότι για το μηχάνημα α/α 4  PHILIPS IE33 S/N 02XF4X αντί S/N 85000082 και για το μηχάνημα α/α 9 PHILIPS HD11XE αντί H811XE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 56/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ DORNIER DL-S S/N 575"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/12/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/12/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 47/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ » ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.800€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/12/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/12/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 58/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.426,78€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/12/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/12/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NO 60/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ PICKER 6000 PQ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/12/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/12/2016

ΩΡΑ 14:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 57/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ » ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.846,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/11/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 55/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ"
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 62.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 56/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.784,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 53/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.177,34€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.455,14€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 52/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.057,49€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 57/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.606,12€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 55/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.175,61€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/11/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/11/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/10/2016

ΩΡΑ 12:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/10/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ PICKER 5000PQ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/10/2016

ΩΡΑ 12:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

-

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ PICKER 5000PQ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

28/09/2016

ΩΡΑ 12:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

-

-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ  ENOIKIAΣΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΕΖ-ΛΟΝΓΚ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/07/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/07/2016

ΩΡΑ 11:00

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 43/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (Συσκευών έγχυσης ορών με αντλία)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/07/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 42/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ)" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/07/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 52/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/07/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 41/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ" (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/07/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 50/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/07/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 51/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/07/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/07/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.720,55 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

29/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/06/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 49/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 47/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.830,46€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

22/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/06/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 38/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ALICE ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.403,20€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 45/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ BMS ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 44/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 43/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 56.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 42/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ)" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/06/2016

ΩΡΑ 12:00

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 41/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ" (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/06/2016

ΩΡΑ 11:00

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 44/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ” (CPV:70130000-1)»
με ανώτερο τίμημα τα 1.800,00€ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο μηνιαίο ενοίκιο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον τρία (3) χρόνια

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

07/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 43/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (Συσκευών έγχυσης ορών με αντλία)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/06/2016

ΩΡΑ 11:00

 AKYΡΩΘΗΚΕ

 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ εκ νέου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 37/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ- ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/06/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/06/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 39/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

31/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

01/06/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 27/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.961,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 26/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.463,37€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 25/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.062,87€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 36/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 24/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.323,20€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

25/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 35/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.008,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

25/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 22/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.531,01€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 32/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 34/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

23/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 47/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.800€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 31/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 29/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 30/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 21/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 43.922,54€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 20/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΥΓΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.542,90€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 28/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.510,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 17/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

16/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 19/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

16/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 11/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΥΦΑΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 10/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 42/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.220,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 15/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 14/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ)» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 8/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 9/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 33/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 13/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 12/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΝ ΣΤΗ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/05/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 51/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.161.36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

06/05/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/05/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 6/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)»  ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 7/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 3/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ)»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 5/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/04/2016

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No  4/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 61/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ) DLS S/N 575" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.408,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 60/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 01/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ AXIOM ARTIS FC S/N 10363" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.424,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/04/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/04/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/03/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/03/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24Α/2015 ΓΙΑ ΤΗ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/03/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/03/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 41/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.648,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/02/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/02/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 40/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.976,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/02/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/02/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 39/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.642,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διευκρινίζεται ότι για το μηχάνημα α/α 4  PHILIPS IE33 S/N 02XF4X αντί S/N 85000082 και για το μηχάνημα α/α 9 PHILIPS HD11XE αντί H811XE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/01/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No  26/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

21/01/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ>>  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/01/2016

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 38/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/01/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 37/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.312,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/01/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 36/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.980,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

13/01/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 35/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 63.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12/01/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/01/2016

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ 76/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ >> <,CPV : 70130000-1>> ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΑ 1.800,00 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/01/2016

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/01/2016

ΕΤΟΣ 2015

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ΠΔ ετών 2013-2015:

 • O ΠΔ 34/2014 που αφορά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, είναι άκυρος και θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διενέργειας με νέα ανάρτηση

 • ΥΠΗΡΞΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΔ 12 & 13/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 34/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE SIGMA MRI" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 64.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

14/12/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/12/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16Β/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ UPS ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/12/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/12/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 33/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.318,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/12/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/12/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 32/2015 ΓΙΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥΣ SIEMENS MULTISTAR S/N 1575" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.315,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/12/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/12/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 31/2015 ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SIEMENS SENSATIONS S/N 28357" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/12/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/12/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24/2015 ΓΙΑ ΤΗ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΦΛΕΜΙΓΚ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

19/11/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/11/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No  3/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/11/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/11/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο  15Β/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/10/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/10/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ 18Α/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ C ARM APELEM APX HF2 ME S.N D020417>> ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.450,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/10/2015

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/10/2015

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 19/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 61.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/09/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/09/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ 18/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ C ARM APELEM APX HF2 ME S.N D020417 >> ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.450,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/09/2015

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2015

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16Α/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ UPS ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/09/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 10Α/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/09/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/09/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο  15Α/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ6 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

20/08/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/08/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 13Α/2015 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) » ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

29/07/2015

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2015

ΩΡΑ 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 12A/2015 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) » ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

29/07/2015

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/07/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 22/2015 ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/07/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/07/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο21/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ>>  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/07/2015

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/07/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 17/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ANTIVIRUS)" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.450,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

17/06/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 51/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ - ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.493,23€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 27/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.328,45€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο  15/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ6 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/06/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 26/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.536,68€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 14/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣς AXION ARTIS FC S/N 10363" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/06/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 31/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 58.069,49€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

04/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 40/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.101,39€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 16/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ UPS ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/06/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 39/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΖΑΚΕΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.476.45€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

02/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/06/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο10/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΌΣ (1) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5000 ΛΙΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/05/2015

ΩΡΑ 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/05/2015

ΩΡΑ 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο1
ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/05/2015

ΩΡΑ 11:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

26/05/2015

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No9/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ