Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ιατρική


Η Ιατρική Υπηρεσία, χωρίζεται σε τέσσερις (4) τομείς, ως εξής:




Επιλέξτε εδώ για την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

Click here for the WEBPAGE of INTERSECTIONAL EMERGENCY DEPARTMENT


Στην Ιατρική Υπηρεσία-Λοιπά Τμήματα ανήκουν τα Τμήματα: 1.Κοινωνικής Εργασίας, 2.Παραϊατρικού Προσωπικού και 3.Κλινικής Διατροφής


ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Επιλέξτε για σχετικά αναλυτικότερα εδώ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)


Στο ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απασχολούνται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών στα Απεικονιστικά και λοιπά Τμήματα, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων στα Ιατρικά Εργαστήρια του Νοσοκομείου, ΤΕ Εργοθεραπευτών στις Ψυχιατρικές Κλινικές και Δομές του Νοσοκομείου, ΤΕ & ΠΕ Φυσικοθεραπείας και ΤΕ Εποπτών Υγείας.


Στο αυτοτελές ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ανήκουν οι κάτωθι δραστηριότητες:
1.Διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων με στόχο την διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε αυτοί νοσηλεύονται είτε αυτοί επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή που δίδεται ενυπόγραφα από τον θεράποντα ιατρό.
2.Πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών που το νόσημά τους χρήζει συστηματικής διαιτητικής φροντίδας.
3.Ανίχνευση και καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυσθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορρέουν από την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και ποιοτικά διατροφική υποστήριξη των ασθενών, μέσω δράσεων που αναπτύσσει.
4.Οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Κλινικής Διατροφής. Επίσης, φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση όλων όσον εμπλέκονται στη σίτιση των ασθενών.
5.Μπορεί να αναλαμβάνει σε συνεργασία με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ή με το Υπουργείο Υγείας, την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.


Ιατρική

© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]