ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


 Ανακοινώσεις - Παρατηρήσεις - Διευκρινήσεις - Σημειώσεις :

  • Καμμία ανακοίνωση


 Περιεχόμενα  
Αναρτήσεις Εισηγήσεων και Αποφάσεων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ [Αναλυτικά η σχετική απόφαση Δ.Σ. 13/09.05.2017 Θ. 44 ΗΔ

Αρχείο μορφής pdf (Adobe Acrobat Reader)]


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Αρχείο Εικόνας τύπου jpeg)


ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ προς το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ περί "μη προκύπτουσας οικονομικής επιβάρυνσης για το νοσοκομείο και πως όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διασφαλιστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία"

Αρχείο κειμένου, μορφής doc (Microsoft Word)


1.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ [Επιμέρους αρχεία κειμένου, μορφής doc (Microsoft Word)]:

α) Υπόδειγμα Υποβολής Αίτησης έγκρισης έρευνας
β) Παράρτημα 1 Αποδοχή Διαχείρισης Έργου
γ) Παράρτημα 2 ΕΛΚΕΑ-Μέλη Ομάδας Έργου
δ) Παράρτημα 3 Έντυπο Προϋπολογισμού
ε) Παράρτημα 5 Κλινικές Μελέτης-Εντολή Επιστημονικά Υπευθύνου
στ) Υπεύθυνη Δήλωση αμοιβών ιατρών
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση αμοιβών λοιπών
η) Υπεύθυνη Δήλωση Εξωτερικού Ερευνητή
θ) Έντυπο αποζημίωσης μετακινήσεων
ι) Έντυπο με τα δικαιολογητικά για την αποδοχή του έργου από τον ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ
ια) Έντυπο Ενημέρωσης Κατάθεσης
ιβ) Πρότυπο Σύμβασης Ερευνητή με σύμβαση έργου
ιγ) Σύμβαση Οικονομικής Διαχείρισης
ιδ) Τετραμερής Σύμβαση Διεξαγωγής Κλινικής Μελέτης και του θεσμικού πλαισίου «περί την έρευνα στις δομές υγείας»

2.   ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" Γ.Ν.Α. (Συμπιεσμένο πολλαπλό Αρχείο μορφής zip μεγάλους μεγέθους-20ΜΒ)


3.   ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ (Επιμέρους συμπιεσμένα πολλαπλά αρχεία μορφής zip):

α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
β) ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Α
γ) ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Β
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

 


Αναλυτικός Πίνακας Αναρτήσεων Εισηγήσεων και Αποφάσεων Συμβουλίου
TITΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ (με σχετικό συνημμένο) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ (σε φθίνουσα σειρά)
Καμμία Διαθέσιμη Καμμία Διαθέσιμη

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας

  Στοιχεία Επικοινωνίας με το Επιστημονικό Συμβούλιο


Τηλέφωνα Επικοινωνίας 213-2058-239
Email Email

Επιστροφή στον Πίνακα Ανακοινώσεων

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου