Ανοιχτοί Διαγωνισμοί (Α.Δ.) & Διαπραγματεύσεις                 

                  Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


 Ανακοινώσεις - Παρατηρήσεις - Διευκρινήσεις - Σημειώσεις (αφορούν ΜΟΝΟ πρόσφατες σχετικά ανακοινώσεις):

  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)

  • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 27 ΤΟΥ Ν. 3867/2010 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΤΡΕΙΣ ΤΙΜΕΣ) : Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 12 του ν. 3867/2010 ορίζεται ότι «...Σε κάθε διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές προϊόντων που προκηρύσσεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, καθώς και σε όμοιους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί και δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τεχνικών ή οικονομικών προσφορών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν συμβάσεις ή παρατάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010...»

  • Η  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

Σημειώσεις: ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ στη σελίδα, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ (ως προγράμματος φυλλομέτρησης/browser) του FIREFOX MOZILLA !

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, συνιστάται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα Ανανέωση (Refresh/Reload) της σελίδας από την πλευρά του φυλλομετρητή του Η/Υ του Επισκέπτη (διότι η σελίδα αλλάζει αρκετά συχνά και κάποιοι φυλλομετρητές των επισκεπτών της ενδέχεται να διαχειρίζονται εσφαλμένα και να εμφανίζουν παλαιότερο περιεχόμενο από την προσωρινή μνήμη τους/cache - Κάτι τέτοιο, αν τυχόν παρατηρηθεί, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ !)

Αναλυτικός Πίνακας Διακηρύξεων
TITΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ-

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σε φθίνουσα σειρά)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (σε φθίνουσα σειρά)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΗΔ 07/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ", ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 105.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/01/2020
ΩΡΑ: 15:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/01/2020
ΩΡΑ: 11:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 9

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων A.Δ. & Διαπραγματεύσεων έτους 2019:

  • ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΗΔ3/2018:  ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η 07/05/2019 μέχρι τις 23:59:59 και ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ η 14/05/2019 μέχρι τις 11:00:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΗΔ 01/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 521.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2019
ΩΡΑ: 15:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 05/12/2019
ΩΡΑ: 11:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.326.351,173€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 3.663.175,58€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΗΔ3/2018

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/05/2019 23:59:59

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/05/2019 11:00:00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/05/2019 23:59:59

[ΠΑΛΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/04/2019 23:59:59]

[ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13/03/2019
ΩΡΑ: 23:59:59]

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/05/2019 11:00:00

[ΠΑΛΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/4/2019 11:00:00]

[ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/03/2019
ΩΡΑ: 11:00:00]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 76.446,76 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 76.446,76 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/04/2019
ΩΡΑ: 23:59:00 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 09/04/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.895,21 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 100.895,21 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ 26/03/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 108.045,46   € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 108.045,46   € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ 18/03/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/03/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 116.432,88  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 116.432,88  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ 12/03/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14/03/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/03/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 07/03/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.968,78 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 73.968,78 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/02/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/02/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 105.189,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 105.189,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/02/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/03/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 133.578,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 133.578,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/02/2019
ΩΡΑ: 23:59:59 

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/2019
ΩΡΑ: 11:00:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 8

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο
για την Προμήθεια Συσκευών Τομογραφίας
και την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής Απεικόνισης,
εκτιμώμενης αξίας 8.079.838,71€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(Αριθμός Διακήρυξης 2ΑΗΔ/2018)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

-------

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

18/06/2018

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

-------

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

22/06/2018

ΩΡΑ 11:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.020.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 1.020.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

 (NEA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

30/05/2018

ΩΡΑ 23:59

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

 (NEA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

06/06/2018

ΩΡΑ 11:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ No1/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

03/07/2017

ΩΡΑ 23:59

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/07/2017

ΩΡΑ 11:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 6

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ΑΔ έτους 2016:

  • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ημερομηνίας διενέργειας του ΑΔ 02/2015: Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση–δημοσίευση για τη νέα ημερομηνία διενέργειας του σχετικού Διαγωνισμού (μετά από σχετική έγκριση)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 02/2015
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια  «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ»
(CPV: 18937100-7, 24951100-6, 31712100-1, 33691000-0, 33711400-1, 33711520-8, 33711800-5, 33711900-6, 37823000-3, 39221000-7, 39221100-8, 39221200-9, 39831600-2, 39831700-3, 44411000-4)
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση–δημοσίευση για τη νέα ημερομηνία διενέργειας του σχετικού Διαγωνισμού (μετά από σχετική έγκριση)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση–δημοσίευση για τη νέα ημερομηνία διενέργειας του σχετικού Διαγωνισμού (μετά από σχετική έγκριση)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 01/2015
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια  «ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- (CPV: 39221100-8)»
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

26/08/2016

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/08/2016

ΩΡΑ 11:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 09 /2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  70.518,13€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

01/06/2015

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/06/2015

ΩΡΑ 11:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 4

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ΑΔ έτους 2014:

  • EKTAKTH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» (CPV 50800000-3) :

ΗΜΕΡΟΜ: 16/10/2014 - Αρ.Πρωτ:26290

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

 Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι:

1.              Η διακήρυξη του εν λόγω τακτικού διαγωνισμού είναι η  ΑΔ 15/2014 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» (ερώτημα Νο 1 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ).

2.              Σύμφωνα με τον Ν.4281 ΑΡΘΡΟ 157, ΠΑΡ.1γ) ΚΑΙ 1β), το χρηματικό ποσό της εγγύησης συμμετοχής «δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και το χρηματικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται  ποσό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Επομένως το ποσό της εγγύησης συμμετοχής διαμορφώνεται στο 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης διαμορφώνεται στο 5% επί της αξίας της σύμβασης  εκτός ΦΠΑ.(ερώτημα Νο 2 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ και Νο 1 της εταιρείας ICON GROUP)

3.             Σύμφωνα με το ΠΔ118/2007, ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ. 2γ), ζητείται «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…». Επομένως θα ληφθεί υπόψιν τριετής και όχι δεκαετής εμπειρία. (ερώτημα Νο 2 και 3 της εταιρείας ICON GROUP)

4.             Τα αναφερόμενα στα άρθρα 13  και 21 της Διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα περιεχόμενα υποφακέλων, αφορούν σε υλικά και προϊόντα, επομένως δεν προσκομίζονται   καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά σε υπηρεσίες και μόνο (ερώτημα Νο 2 και 3 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ).

5.             Σχετικά με το άρθρο 21 παρ. 2Β της Διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έτοιμος πίνακας συμμόρφωσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν ότι συμμορφώνονται  στις τεχνικές προδιαγραφές, με έγγραφο στο οποίο θα περιγράφεται η τεχνική προδιαγραφή και όπου ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι συμμορφώνεται σε αυτή. (ερώτημα Νο 4 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ)

6.             Στο παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (σελ.65) υπάρχει υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς τον οποίο οι συμμετέχοντες δύνανται να τροποποιήσουν ανάλογα με την υπηρεσία την οποία προσφέρουν και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 της εν λόγω Διακήρυξης. (ερώτημα Νο 5 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ)

7.             Όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 15/2014 διακήρυξη του διαγωνισμού (ερώτημα Νο 6,7 και 8 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.15/2014
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
(CPV 50800000-3)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

27/10/2014

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/10/2014

ΩΡΑ 11:00

EKTAKTH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» (CPV 50800000-3) :

ΗΜΕΡΟΜ: 16/10/2014 - Αρ.Πρωτ:26290

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

 Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι:

1.              Η διακήρυξη του εν λόγω τακτικού διαγωνισμού είναι η  ΑΔ 15/2014 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» (ερώτημα Νο 1 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ).

2.              Σύμφωνα με τον Ν.4281 ΑΡΘΡΟ 157, ΠΑΡ.1γ) ΚΑΙ 1β), το χρηματικό ποσό της εγγύησης συμμετοχής «δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και το χρηματικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται  ποσό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Επομένως το ποσό της εγγύησης συμμετοχής διαμορφώνεται στο 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης διαμορφώνεται στο 5% επί της αξίας της σύμβασης  εκτός ΦΠΑ.(ερώτημα Νο 2 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ και Νο 1 της εταιρείας ICON GROUP)

3.             Σύμφωνα με το ΠΔ118/2007, ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ. 2γ), ζητείται «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…». Επομένως θα ληφθεί υπόψιν τριετής και όχι δεκαετής εμπειρία. (ερώτημα Νο 2 και 3 της εταιρείας ICON GROUP)

4.             Τα αναφερόμενα στα άρθρα 13  και 21 της Διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα περιεχόμενα υποφακέλων, αφορούν σε υλικά και προϊόντα, επομένως δεν προσκομίζονται   καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά σε υπηρεσίες και μόνο (ερώτημα Νο 2 και 3 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ).

5.             Σχετικά με το άρθρο 21 παρ. 2Β της Διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έτοιμος πίνακας συμμόρφωσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν ότι συμμορφώνονται  στις τεχνικές προδιαγραφές, με έγγραφο στο οποίο θα περιγράφεται η τεχνική προδιαγραφή και όπου ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι συμμορφώνεται σε αυτή. (ερώτημα Νο 4 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ)

6.             Στο παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (σελ.65) υπάρχει υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς τον οποίο οι συμμετέχοντες δύνανται να τροποποιήσουν ανάλογα με την υπηρεσία την οποία προσφέρουν και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 της εν λόγω Διακήρυξης. (ερώτημα Νο 5 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ)

7.             Όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 15/2014 διακήρυξη του διαγωνισμού (ερώτημα Νο 6,7 και 8 της εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ).

ΑΔ26/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/10/2014

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/10/2014

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 3/2014 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ (ΧΟΡΤΑ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)» ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

30/09/2014

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

01/10/2014

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Δ. Νο 13/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ-(CPV 33141420-0"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 139.611,74€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ Ν4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

23/09/2014

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/09/2014

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Δ4/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α., ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ, Ν. ΜΑΚΡΗΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΛΥΕΥΣ, ΟΡΜΟΣ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΙΠΚ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

11/09/2014

ΩΡΑ 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/09/2014

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Δ3/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

10/09/2014

ΩΡΑ 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/09/2014

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 22/2014 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)»  
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ No 5/2014
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24100000-5) ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (CPV 24111900-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ Ν4 ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

23/07/2014

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/07/2014

ΩΡΑ 10:00

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ3/2014

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Νο 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

08/07/2014

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/07/2014

ΩΡΑ 10:00

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H   (Δ1/2014 )

 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Δ1/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, Η ΓΡΑΜΜΗ 5 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (από "8ωρη" γίνεται "6ωρη απασχόληση")

05/05/2014

ΩΡΑ 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/05/2014

ΩΡΑ 11:00

ΔΑΔ1/2013

Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού  Διαγωνισμού για τη συλλογή μεταφορά και διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 02/2013 ΓΙΑ ανάδειξη εργολάβου συντήρησης Ιατρικού εξοπλισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΓΝ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

18/11/2013

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/11/2013

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 01/2013 ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » CPV 50800000-3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/09/2013

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/09/2013

ΩΡΑ 11:00

ΑΔ  11A/2012

Ανοικτός Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΄΄Χειρουργικών γαντιών (Ιατρικών γαντιών μιας χρήσης)΄΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/09/2013

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/09/2013

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 01/2013 ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» CPV 50800000-3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/09/2013

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/09/2013

ΩΡΑ 11:00

 (Δ3/2013)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Καθαριότητας στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. στα Kέντρα Υγείας Σπάτων , Ν.Μάκρης , Ραφήνας – Πικερμίου και στους ξενώνες,ΦΛΥΕΣ,ΟΡΜΟΣ , ΤΟ ΣΠΙΤΙ , ΙΠΚ Παλλήνης

ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ από 18/04/2013 ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ Λήξη κατάθεσης προσφορών μέχρι

25.04.2013

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

και ώρα 14.00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η

26.04.2013

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

και ώρα 11.00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 2

ΑΔ  13A/2012

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

(ΧΟΡΤΑ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/11/2012

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/11/2012

ΩΡΑ 11:00

ΑΔ  08/2012

    ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ  ΕΓΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/10/2012

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/10/2012

ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ 2/2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/09/2012

ΩΡΑ 14:00

 Μ Α Τ Α Ι Ω Θ Η Κ Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/09/2012

ΩΡΑ 11:00

 ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

ΑΔ  10/2012

  ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ–ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2012

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/09/2012

ΩΡΑ 11:00

ΑΔ  11/2012

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

(ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2012

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/09/2012

ΩΡΑ 11:00

ΑΔ  04/2012

   ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

(ΟΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/09/2012

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2012

ΩΡΑ 11:00

ΑΔ  13/2012

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

(ΧΟΡΤΑ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/08/2012

ΩΡΑ 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/09/2012

ΩΡΑ 11:00

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 1

ΑΔ 10A/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/07/2011

ΩΡΑ: 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/07/2011

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 63A/2010

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/06/2011

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/06/2011

ΩΡΑ: 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32Α/2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΕΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/05/2011

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

31/05/2011

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 47B/2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/05/2011

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/05/2011

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 37A/2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/03/2011

ΩΡΑ: 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/03/2011

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 4A/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/01/2011

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/01/2011

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 47A/2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/01/2011

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/01/2011

ΩΡΑ: 11:30

Επιστροφή στην αρχή του Αναλυτικού Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων τρέχοντος έτους

 Ε Τ Ο Σ  2 0 1 0

ΑΔ 3/2010

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/12/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/12/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 1/2010

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/12/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/12/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 44Α/2010

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/12/2010

ΩΡΑ: 13:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/12/2010

ΩΡΑ: 10:00

Δ5/10

ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

Δ7/10

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

18/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

Δ6/10

ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

Δ4/10

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

Δ9/10

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 5/2010

ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/11/2010

ΩΡΑ: 11:00

Δ8/10

ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/11/2010

ΩΡΑ: 11:00

Δ3/10

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

Δ11/10

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/11/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 9/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/11/2010

ΩΡΑ: 11:00

 Μ Α Τ Α Ι Ω Θ Η Κ Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/11/2010

ΩΡΑ: 11:00

 ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

Δ10/10

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/11/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 14/2010

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/11/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/11/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 70/2010

ΚΡΕΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/10/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 35/2010

ΟΞΥΓΟΝΟ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/10/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 47/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/10/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 37/2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/08/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/08/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 49/2010 ΧΟΡΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

02/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/09/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 34/2010

Ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών διαχείρισης των αμιγώς μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

03/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 7/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2010

ΩΡΑ: 12:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/09/2010

ΩΡΑ: 12:00

ΑΔ 29/2010

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/09/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 8/2010 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 53/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

09/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

10/09/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 61/2010 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ. ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 19/2010

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/09/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 10/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 58/2010

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

15/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/09/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 20/2010

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/09/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 60/2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

16/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/09/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 39/2010

Προμήθεια εντύπων εν γένει

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

17/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/09/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 12/2010 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 62/2010 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/09/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 43/2010

Προμήθεια μεταλλικών οδηγών για ιατρική χρήση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

21/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/09/2010

ΩΡΑ: 11:00

AΔ 17/2010

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/09/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 64/2010 ΟΡΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

22/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/09/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 45/2010

Προμήθεια βιβλίων επιστημονικών και λοιπών εντύπων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 40/2010

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού μηχανών γραφείου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/09/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 65/2010 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

23/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

24/09/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 16/2010

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

24/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

27/09/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 6/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/09/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 36/2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

28/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/09/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 18/2010

ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

29/09/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

30/09/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 21/2010

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

04/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/10/2010

ΩΡΑ: 09:30

ΑΔ 44/2010

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

05/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

06/10/2010

ΩΡΑ: 10:00

ΑΔ 66/2010

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ) ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

07/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

08/10/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 2/2010

ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

11/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/10/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 4/2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

12/10/2010

ΩΡΑ: 11:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/10/2010

ΩΡΑ: 11:00

ΑΔ 59/2010 ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

13/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/10/2010

ΩΡΑ: 11:30

ΑΔ 63/2010 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

14/10/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

AΔ 46/2010

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

19/07/2010

ΩΡΑ: 14:00

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

20/07/2010

ΩΡΑ: 13:30 Στοιχεία Επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών


Τηλέφωνο 213 - 2058 - 371 / 448 / 458 / 348 / 394
Email Email
Fax 210 - 6137323 & 210 - 8039635

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις/Παρατηρήσεις Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων Τμήματος Προμηθειών

Επιστροφή στον Αναλυτικό Πίνακα Διακηρύξεων Α.Δ. & Διαπραγματεύσεων Τμήματος Προμηθειών

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου