Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (Invitation to Submit Technical Specifications)      


 Ανακοινώσεις - Παρατηρήσεις - Διευκρινήσεις - Σημειώσεις

 (General Notes and Announcements):
  • 19/04/2019 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ» ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ, ΑΦΕΝΟΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ (pdf)

Σημειώσεις: ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ στη σελίδα, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ (ως προγράμματος φυλλομέτρησης/browser) του FIREFOX MOZILLA !

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, συνιστάται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα Ανανέωση (Refresh/Reload) της σελίδας από την πλευρά του φυλλομετρητή του Η/Υ του Επισκέπτη (διότι η σελίδα αλλάζει αρκετά συχνά και κάποιοι φυλλομετρητές των επισκεπτών της ενδέχεται να διαχειρίζονται εσφαλμένα και να εμφανίζουν παλαιότερο περιεχόμενο από την προσωρινή μνήμη τους/cache - Κάτι τέτοιο, αν τυχόν παρατηρηθεί, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ !)
Important Notices: Suggested Internet Browser program = FIREFOX MOZILLA !
ALSO we suggest to use the "Refresh/Reload" button for the current page (because the content is not rarely change)!


Αναλυτικός Πίνακας σχετικών Αναρτήσεων (Table of Contents)

στ. (col.) #1 στ. (col.) #2 στ. (col.) #3 στ. (col.) #4 στ. (col.) #5 στ. (col.) #6 στ. (col.) #7

A/A


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (που συγκεντρώθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών από την απόκριση των  ενδιαφερόμενων Προμηθευτών) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ σε 1 συμπιεσμένο αρχείο (Υλικό προς την Επιτροπή Προδιαγραφών ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του ΑΡΧΙΚΟΥ σχεδίου επί της τρέχουσας Πρόσκλησης) ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επί της τρέχουσας Πρόσκλησης ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (που συγκεντρώθηκαν εκ νέου στο Τμήμα Προμηθειών από την απόκριση των  ενδιαφερόμενων Προμηθευτών) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ σε 1 συμπιεσμένο αρχείο (Υλικό προς την Επιτροπή Προδιαγραφών ΚΑΤΟΠΙΝ της κατάρτισης του ΑΡΧΙΚΟΥ σχεδίου επί της τρέχουσας Πρόσκλησης) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επί της τρέχουσας Πρόσκλησης ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (που συγκεντρώθηκαν εκ νέου στο Τμήμα Προμηθειών από την απόκριση των  ενδιαφερόμενων Προμηθευτών) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί των ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ σε 1 συμπιεσμένο αρχείο ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επί της τρέχουσας Πρόσκλησης

ID


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS

 


RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS from the SUPPLIERS, ALL IN ONE (1) COMPRESSED FILE

INITIAL PLAN OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE APPROPRIATE COMMITTEE for the current invitation

RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS and NOTES from the SUPPLIERS, AFTER THE PUBLISHED INITIAL PLAN OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE APPROPRIATE COMMITTEE / ALL IN ONE (1) COMPRESSED FILE

MODIFIED INITIAL PLAN OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE APPROPRIATE COMMITTEE for the current invitation

RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS and NOTES from the SUPPLIERS, AFTER THE PUBLISHED MODIFIED INITIAL PLAN OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE APPROPRIATE COMMITTEE / ALL IN ONE (1) COMPRESSED FILE

FINAL PLAN OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE APPROPRIATE COMMITTEE for the current invitation


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

85

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

-

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

84

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

-

H διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

83

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (CPV: 18110000-3)»

-

H διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

82

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

-

Η διάρκεια της
διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό
διάστημα 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον
ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

81

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ»

-

Η διάρκεια της
διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό
διάστημα 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον
ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

80

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (CPV: 18110000-3)»

-

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

79

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» (CPV: 33162200-5)»

-

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

78

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  «ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ LASER  (CPV: 33153000-7)»

-

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

77

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» (CPV: 33140000-3)»

-

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

76

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV 33184100-4)»

-

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

75

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0)

-

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

74

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» (CPV: 33198200-06)

-

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 7(επτά) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV: 33731110-7)

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

72

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

71

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (04/07/2019 10:15 - Διόρθωση Τίτλου Διαβούλευσης)

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

70

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ»

-

ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 12/04/2019 ΕΩΣ 27/04/2019


 NEW DUE DATE: FROM 12/04/2019 UP TO 27/04/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ TO ΝΕΩΤΕΡΟ-CLICK HERE FOR ΤΗΕ NEWEST DETAILS FILE (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 20/06/2019


DUE DATE: FROM 13/06/2019 UP TO 20/06/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

69

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ 05/04/2019 ΛΗΞΗ 19/04/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ στις 07/05/2019


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

68

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ -ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 05/02/2019 ΕΩΣ 20/02/2019


DUE DATE: FROM 05/02/2019 UP TO 20/02/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 22/03/2019 ΕΩΣ 29/03/2019


DUE DATE: FROM 22/03/2019 UP TO 29/03/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

67

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

66

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ «OCT-ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 07/01/2019 ΕΩΣ 22/01/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 26/03/2019 ΕΩΣ 02/04/2019


DUE DATE: FROM 23/03/2019 UP TO 02/04/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

65

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/12/2018 ΕΩΣ 21/12/2018


DUE DATE: FROM 06/12/2018 UP TO 21/12/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

64

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 29/11/2018 ΕΩΣ 14/12/2018


DUE DATE: FROM 29/11/2018 UP TO 14/12/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 19/03/2019 ΕΩΣ 27/03/2019


DUE DATE: FROM 19/03/2019 UP TO ΕΩΣ 27/03/2019


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

63

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΗΔ3/2018) ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.188.651,63 € ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/10/2018 ΕΩΣ 23/10/2018

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ Β' & Γ' ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

62

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE SIGNA EXCITE 1.5T

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/07/2018 ΕΩΣ 13/07/2018


DUE DATE: FROM 06/07/2018 UP TO 13/07/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 07/09/2018 ΕΩΣ 21/09/2018


DUE DATE: FROM 07/09/2018 UP TO 21/09/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

61

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/07/2018 ΕΩΣ 09/07/2018


DUE DATE: FROM 03/07/2018 UP TO 09/07/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (1 αρχείο/file RAR)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

60

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (EBUS)»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 15/05/2018 ΕΩΣ 21/05/2018


DUE DATE: FROM 15/05/2018 UP TO 21/05/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/07/2018 ΕΩΣ 12/07/2018


DUE DATE: FROM 06/07/2018 UP TO 12/07/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

59

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/01/2018 ΕΩΣ 22/01/2018


DUE DATE: FROM 16/01/2018 UP TO 22/01/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 17/04/2018 ΕΩΣ 20/04/2018


DUE DATE: FROM 17/04/2018 UP TO 20/04/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

58

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV:33162200-5)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 05/12/2017 ΕΩΣ 11/12/2017


DUE DATE: FROM 05/12/2017 UP TO 11/12/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

57

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 31/10/2017 ΕΩΣ 06/11/2017


DUE DATE: FROM 31/10/2017 UP TO 06/11/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/03/2018 ΕΩΣ 09/03/2018


DUE DATE: FROM 06/03/2018 UP TO 09/03/2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 01/09/2017 ΕΩΣ 07/09/2017


DUE DATE: FROM 01/09/2017 UP TO 07/09/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ- ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 01/09/2017 ΕΩΣ 07/09/2017


DUE DATE: FROM 01/09/2017 UP TO 07/09/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 21/07/2017 ΕΩΣ 10/08/2017


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR
MULTISLICE CT SCANNER SYSTEMS AND REQUIRED EQUIPMENT

DUE DATE:  FROM 21/07/2017 UP TO 10/08/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 24/08/2017 ΕΩΣ 30/08/2017

 H ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9/2017 ΣΤΙΣ 10:00 Π.Μ.


DUE DATE: FROM 24/08/2017 UP TO 30/08/2017

 NEW DATE ARRANGED(EXTENTION) UP TO  MONDAY 4/9/2017 AT 10:00 A.Μ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 08/09/2017 ΕΩΣ 13/09/2017

 


 

DUE DATE: FROM 08/09/2017 UP TO 13/09/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

53

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»

-

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 14/07/2017 ΕΩΣ 20/07/2017


DUE DATE: FROM 14/07/2017 UP TO 20/07/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

(Για λεπτομέρειες επί αυτών των κελιών, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών)


(For further details related with these cells, please Contact with the Supplies Dpt. of Hospital)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 26/06/2017 ΕΩΣ 17/07/2017


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOR VACUUM BLOOD COLLECTION SYSTEM SUPPLY

DUE DATE:  FROM 26/06/2017 UP TO 17/07/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 31/10/2017 ΕΩΣ 06/11/2017


DUE DATE: FROM 31/10/2017 UP TO 06/11/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -

 


DUE DATE: -

 


-

-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/06/2017 ΕΩΣ 22/06/2017


DUE DATE: FROM 16/06/2017 UP TO 22/06/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 29/08/2017 ΕΩΣ 01/09/2017


DUE DATE: FROM 29/08/2017 UP TO 01/09/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΑΣ»

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/06/2017 ΕΩΣ 22/06/2017


DUE DATE: FROM 16/06/2017 UP TO 22/06/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 29/08/2017 ΕΩΣ 01/09/2017


DUE DATE: FROM 29/08/2017 UP TO 01/09/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ CPV 33696500-0

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/05/2017 ΕΩΣ KAI 22/05/2017


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR  ,REAGENTS FOR MIKROBIOLOGICAL LABORATORY CPV 33696500-0

DUE DATE:  FROM 03/05/2017 UP TO 22/05/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 14/07/2017 ΕΩΣ 20/07/2017


 

DUE DATE: FROM 14/07/2017 UP TO 20/07/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 11/08/2017 ΕΩΣ 16/08/2017

 


 

DUE DATE: FROM 11/08/2017 UP TO 16/08/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (1 αρχείο/file RAR)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

48

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 
 CPV 33731110-7

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 21/03/2017 ΕΩΣ KAI 10/04/2017


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR  REAGENTS FOR INTRAOCULAR LENSES
 CPV  33731110-7

DUE DATE:  FROM 21/03/2017 UP TO 10/04/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 11/07/2017 ΕΩΣ 18/07/2017


 

DUE DATE: FROM 11/07/2017 UP TO 18/07/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 18/08/2017 ΕΩΣ 23/08/2017

 


 

DUE DATE: FROM 18/08/2017 UP TO 23/08/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ CPV 33696500-0

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 13/03/2017 ΕΩΣ KAI 03/04/2017


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR MIKROBIOLOGICAL LABORATORY CPV 33696500-0

DUE DATE:  FROM 13/03/2017 UP TO 03/04/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

 

 


 

 

CANCELLED


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

46

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR H.R. (Human Resources) SOFTWARE APPLICATION

-

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 31/01/2017 ΕΩΣ 06/02/2017


DUE DATE: FROM 31/01/2017 UP TO 06/02/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/03/2017 ΕΩΣ 08/03/2017


DUE DATE: FROM 03/03/2017 UP TO 08/03/2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 30/11/2016 ΕΩΣ KAI 19/12/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM AND REQUIRED EQUIPMENT

DUE DATE:  FROM 30/11/2016 UP TO 19/12/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 14/02/2017 ΕΩΣ 21/02/2017

 


 

DUE DATE: FROM 14/02/2017 UP TO 21/02/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 17/03/2017 ΕΩΣ 22/03/2017

 


 

DUE DATE: FROM 17/03/2017 UP TO 22/03/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ στις 03/04/2017


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

44

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 04/11/2016 ΕΩΣ KAI 24/11/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR BLOOD LABORATORIES

DUE DATE:  FROM 04/11/2016 UP TO 24/11/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 04/04/2017 ΕΩΣ 11/04/2017


 

DUE DATE: FROM 04/04/2017 UP TO 11/04/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 02/06/2017 ΕΩΣ 08/06/2017

 


 

DUE DATE: FROM 02/06/2017 UP TO 08/06/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

43

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 02/11/2016 ΕΩΣ KAI 21/11/2016


COMPLEMENTARY INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR PATHOLOGY LABORATORIES

DUE DATE:  FROM 02/11/2016 UP TO 21/11/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 02/11/2016 ΕΩΣ KAI 21/11/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR HAEMATOLOGY LABORATORIES

DUE DATE:  FROM 02/11/2016 UP TO 21/11/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 10/02/2017 ΕΩΣ 16/02/2017

 


 

DUE DATE: FROM 10/02/2017 UP TO 16/02/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 31/03/2017 ΕΩΣ 05/04/2017

 

 


DUE DATE: FROM 31/03/2017 UP TO 05/04/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ CPV 33696500-0

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 21/10/2016 ΕΩΣ KAI 10/11/2016


INVITATION TO SUBΜIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR BIOCHEMICAL LABORATORY CPV 33696500-0

DUE DATE:  FROM 21/10/2016 UP TO 10/11/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 24/02/2017 ΕΩΣ 02/03/2017

 


 

DUE DATE: FROM 24/02/2017 UP TO 02/03/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 31/03/2017 ΕΩΣ 06/04/2017

 

 


DUE DATE: FROM 31/03/2017 UP TO 06/04/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/10/2016 ΕΩΣ KAI 24/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR CYTOLOGY AND PATHOLOGY LABORATORIES

DUE DATE:  FROM 03/10/2016 UP TO 24/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/02/2017 ΕΩΣ 10/02/2017

 


 

DUE DATE: FROM 03/02/2017 UP TO 10/02/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 25/04/2017 ΕΩΣ 29/04/2017

 


 

DUE DATE: FROM 25/04/2017 UP TO 29/04/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» και «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/10/2016 ΕΩΣ KAI 24/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REAGENTS FOR CYTOLOGY AND PATHOLOGY LABORATORIES

DUE DATE:  FROM 03/10/2016 UP TO 24/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 20/01/2017 ΕΩΣ 27/01/2017

 

 


DUE DATE: FROM 20/01/2017 UP TO 27/01/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 24/02/2017 ΕΩΣ 01/03/2017

 

 


DUE DATE: FROM 24/02/2017 UP TO 01/03/2017

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) CPV 33184100-4
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 19/09/2016 ΕΩΣ 09/10/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SURGICAL IMPLANTS CPV 33184100-4
DUE DATE:  FROM 19/09/2016 UP TO 09/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/12/2016 ΕΩΣ 23/12/2016

 


 

DUE DATE: FROM 16/12/2016 UP TO 23/12/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 14/02/2017 ΕΩΣ 17/02/2017

 


DUE DATE: FROM 14/02/2017 UP TO 17/02/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 19/09/2016 ΕΩΣ 10/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “MEDICAL CLOTHING” SUPPLY
(CPV: 33199000-1)

DUE DATE:  FROM 19/09/2016 UP TO 10/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 20/06/2017 ΕΩΣ 26/06/2017


 

DUE DATE: FROM 20/06/2017 UP TO 26/06/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 03/10/2016 ΕΩΣ 24/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “Operating-theatre drapes” SUPPLY
(CPV: 39518100-7)

DUE DATE:  FROM 03/10/2016 UP TO 24/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 20/06/2017 ΕΩΣ 26/06/2017


 

DUE DATE: FROM 20/06/2017 UP TO 26/06/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ (ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ-ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ)»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 13/09/2016 ΕΩΣ 03/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR HOSPITAL PAPER ARTICLES SUPPLY
(CPV: 33198000-4)

DUE DATE:  FROM 13/09/2016 UP TO 03/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 20/06/2017 ΕΩΣ 26/06/2017

 


 

DUE DATE: FROM 20/06/2017 UP TO 26/06/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 26/09/2016 ΕΩΣ 17/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “Medical wadding” SUPPLY
(CPV: 33141115-9)

DUE DATE:  FROM 26/09/2016 UP TO 17/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/06/2017 ΕΩΣ 22/06/2017

 


 

DUE DATE: FROM 16/06/2017 UP TO 22/06/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 13/09/2016 ΕΩΣ 03/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “DEVICES AND INSTRUMENTS FOR TRANSFUSION AND INFUSION” SUPPLY
(CPV: 33194000-6)

DUE DATE:  FROM 13/09/2016 UP TO 03/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

32

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 26/09/2016 ΕΩΣ 17/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “Medical needles” SUPPLY
(CPV: 33141320-9)

DUE DATE:  FROM 26/09/2016 UP TO 17/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 12/05/2017 ΕΩΣ 18/05/2017

 


 

DUE DATE: FROM 12/05/2017 UP TO 18/05/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 11/07/2017 ΕΩΣ 14/07/2017

 


DUE DATE: FROM 11/07/2017 UP TO 14/07/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 26/09/2016 ΕΩΣ 17/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “Medical gauze” SUPPLY
(CPV: 33141114-2)

DUE DATE:  FROM 26/09/2016 UP TO 17/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 16/06/2017 ΕΩΣ 22/06/2017


DUE DATE: FROM 16/06/2017 UP TO 22/06/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 26/09/2016 ΕΩΣ 17/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “Collector and collection bags, drainage and kits” SUPPLY
(CPV: 33141600-6)

DUE DATE:  FROM 26/09/2016 UP TO 17/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 12/05/2017 ΕΩΣ 18/05/2017

 


 

DUE DATE: FROM 12/05/2017 UP TO 18/05/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 19/09/2016 ΕΩΣ 10/10/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR “Gas-therapy and respiratory devices” SUPPLY
(CPV: 33157000-5)

DUE DATE:  FROM 19/09/2016 UP TO 10/10/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(CPV 42959000-3)
Aπό την Τρίτη 17/05/2016 έως και την Δευτέρα 06/06/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR NON-DOMESTIC DISHWASHING MACHINES
(CPV 42959000-3)
From Tuesday 17th May 2016 to Monday 6th June 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NO SUGGESTIONS

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 24/02/2017 ΕΩΣ 03/03/2017

 


 

DUE DATE: FROM 24/02/2017 UP TO 03/03/2017

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CPV: 33195100-4)

Aπό την Τρίτη 29/03/2016 έως και την Δευτέρα 18/04/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR  MONITORS
(CPV: 33195100-4)

From Tuesday 29th March 2016 to Monday 18th April 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 20/05/2016 ΕΩΣ 27/05/2016

 


 

DUE DATE: FROM 20/05/2016 UP TO 27/05/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/09/2016 ΕΩΣ 09/09/2016

 


DUE DATE: FROM 06/09/2016 UP TO 09/09/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕYΩΝ
(CPV: 33100000-1)

Aπό την Τετάρτη 24/2/2016 έως και την Τρίτη 15/3/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MEDICAL EQUIPMENTS
(CPV: 33100000-1)

From Wednesday 24th February 2016 to Tuesday 15th March 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/05/2016 ΕΩΣ 13/05/2016

 


 

DUE DATE: FROM 06/05/2016 UP TO 13/05/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 01/07/2016 ΕΩΣ 06/07/2016

 


DUE DATE: FROM 01/07/2016 UP TO 06/07/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ)
(CPV: 44115600-5)

Aπό την Δευτέρα 22/2/2016 έως και την Δευτέρα 14/3/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STAIRLIFTS SUPPLY
(CPV: 44115600-5)

From Monday 22nd February 2016 to Monday 14th March 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εξοπλισμού ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler
(CPV: 33112000-8)

Aπό την Τετάρτη 24/2/2016 έως και την Τρίτη 15/3/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR  Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
(CPV: 33112000-8)

From Wednesday 24th February 2016 to Tuesday 15th March 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 06/05/2016 ΕΩΣ 13/05/2016

 


 

DUE DATE: FROM 06/05/2016 UP TO 13/05/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 07/06/2016 ΕΩΣ 10/06/2016

 


DUE DATE: FROM 07/06/2016 UP TO 10/06/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 90911000-6), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (79713000-5) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (55320000-9)

Aπό την Δευτέρα 8/2/2016 έως και την Δευτέρα 29/2/2016


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ACCOMMODATION, BUILDING AND WINDOW CLEANING SERVICES (CPV: 90911000-6), GUARD SERVICES (79713000-5) AND MEAL- SERVING SERVICES (55320000-9)

From Monday 8th February 2016 to Monday 29th February 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NO SUGGESTIONS

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 21/10/2016 ΕΩΣ 28/10/2016

 


 

 

DUE DATE: FROM 21/10/2016 UP TO 28/10/2016

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΧΑΡΤΙΟΥ- ΜΕΛΑΝΙΩΝ  
(ΔΙΑΦΟΡΑ CPV)
Aπό την Τρίτη 29/12/2015 έως και την Τετάρτη 20/1/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR  STATIONERY- PAPER- INK SUPPLY
 (SEVERAL CPV)
From Tuesday 29th December 2015 up to Wednesday 20th January 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
(CPV 24111500-0)

Aπό την Δευτέρα 7/12/2015 έως και την Παρασκευή 8/1/2016


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR  MEDICAL GASES SUPPLY
(CPV 24111500-0)

From Monday 7th December 2015 up to Friday  8th January 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 15/04/2016 ΕΩΣ 22/04/2016

 


 

DUE DATE: FROM 15/04/2016 UP TO 22/04/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 19/07/2016 ΕΩΣ 22/07/2016

 


DUE DATE: FROM 19/07/2016 UP TO 22/07/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 (CPV 90524400-0)


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR COLLECTION, TRANSPORT AND DISPOSAL OF HOSPITAL WASTE
(CPV 90524400-0)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 08/02/2016 ΕΩΣ 15/02/2016

 


DUE DATE: FROM 08/02/2016 UP TO 15/02/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 18/03/2016 ΕΩΣ 24/03/2016

 


DUE DATE: FROM 18/03/2016 UP TO 24/03/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ  Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
CPV 33198200-6


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR PAPER STERILISATION POUCHES OR WRAPS SUPPLY
CPV 33198200-6


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


 

 

DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
 CPV 33184100-4


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR SURGICAL IMPLANTS
SUPPLY
CPV 33184100-4


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


 

 

DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ »
(CPV: 33162200-5)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE INTERNATIONAL TENDER
FOR  «OPERATING-THEATRE INSTRUMENTS» SUPPLY
(CPV: 33162200-5 )


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 29/01/2016 ΕΩΣ 05/02/2016

 


DUE DATE: FROM 29/01/2016 UP TO 05/02/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 15/03/2016 ΕΩΣ 21/03/2016

 


DUE DATE: FROM 15/03/2016 UP TO 21/03/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ)
(CPV: 39221100-8)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR KITCHENWARE (PLASTIC PRODUCTS) SUPPLY
(CPV: 39221100-8)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 15-12-2015 ΕΩΣ 22-12-2015


DUE DATE: FROM 15-12-2015 UP TO 22-12-2015


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
(CPV 18937100-7, CPV 24951100-6, CPV 31712100-1,  CPV 33691000-0 , CPV - 33711400-1,  CPV 33711520-8, CPV 33711800-5, CPV 33711900-6, CPV 37823000-3, CPV 39221000-7, CPV 39221100-8, CPV 39221200-9, CPV 39831600-2, CPV 39831700-3, CPV 44411000-4)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CLEANING AND POLISHING PRODUCTS SUPPLY
(CPV 18937100-7, CPV 24951100-6, CPV 31712100-1,  CPV 33691000-0 , CPV - 33711400-1,  CPV 33711520-8, CPV 33711800-5, CPV 33711900-6, CPV 37823000-3, CPV 39221000-7, CPV 39221100-8, CPV 39221200-9, CPV 39831600-2, CPV 39831700-3, CPV 44411000-4)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 09-02-2016 ΕΩΣ 16-02-2016

 


 

DUE DATE: FROM 09-02-2016 UP TO 16-02-2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
(CPV: 33141200-2, 33141210-5, 33141240-4)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE INTERNATIONAL TENDER FOR CATHETER SUPPLY
(CPV:33141200-2,33141210-5,33141240-4)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


 

DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)
13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
(CPV: 33141126-9)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR LIGATURES SUPPLY
(CPV: 33141126-9)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 15/03/2016 ΕΩΣ 24/03/2016

 


DUE DATE: FROM 15/03/2016 UP TO 24/03/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 21/06/2016 ΕΩΣ 25/06/2016

 


DUE DATE: FROM 21/06/2016 UP TO 25/06/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ -  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 CPV 24224000-0 - CPV 24327000-2


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR COLOURING MATTER – MISCELLANEOUS ORGANIC CHEMICALS SUPPLY
CPV 24224000-0 - CPV 24327000-2


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 12/02/2016 ΕΩΣ 19/02/2016

 


DUE DATE: FROM 12/02/2016 UP TO 19/02/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΔΙΑΦΟΡΑ CPV)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FOOD SUPPLY
(SEVERAL CPV)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 11/03/2016 ΕΩΣ 18/03/2016


DUE DATE: FROM 11/03/2016 UP TO 18/03/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
 CPV 31711140-6


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR ELECTRODES
SUPPLY
CPV 31711140-6


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ - ΒΕΛΟΝΩΝ
(CPV 33141310-6, CPV 33141320-9, CPV 33141323-0)


INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR SYRINGES - NEEDLES
SUPPLY
(CPV 33141310-6, CPV 33141320-9, CPV 33141323-0)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ
 CPV 33141420-0


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR SURGICAL GLOVES
SUPPLY
 CPV 33141420-0


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 22/1/2016 ΕΩΣ 29/1/2016

 


DUE DATE: FROM 22/1/2016 UP TO 29/1/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 22/03/2016 ΕΩΣ 29/03/2016

 


DUE DATE: FROM 22/03/2016 UP TO 29/03/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
(CPV 33184500-8)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CORONARY ENDOPROSTHESES SUPPLY
(CPV 33184500-8)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 22/1/2016 ΕΩΣ 29/1/2016

 


DUE DATE: FROM 22/1/2016 UP TO 29/1/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 08/03/2016 ΕΩΣ 11/03/2016

 


DUE DATE: FROM 08/03/2016 UP TO 11/03/2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ - CLICK HERE (1 αρχείο/file RAR)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(CPV: 30192110-5)


INVITATION TO SUBΜIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE OPEN TENDER FOR INK PRODUCTS SUPPLY
(CPV: 30192110-5)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 22/1/2016 ΕΩΣ 29/1/2016

 


DUE DATE: FROM 22/1/2016 UP TO 29/1/2016

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

(Για λεπτομέρειες επί αυτών των κελιών, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών)


(For further details related with these cells, please Contact with the Supplies Dpt. of Hospital)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ
(CPV 33194100-7)


INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR DEVICES AND INSTRUMENTS FOR INFUSION SUPPLY
(CPV 33194100-7)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CLICK HERE FOR THE TOTALLY RELATED TECHNICAL SPECIFICATIONS (1 αρχείο/file RAR)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: -


DUE DATE: -


-

-

-


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες φύλαξης (CPV 79713000-5)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(για λεπτομέρειες, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών)


ACCOMPLISHED IN THE PAST WITH THE APPROPRIATE OLDER PROCEDURE

(for further details, please Contact with the Supplies Dpt. of Hospital)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες (CPV 90600000-3)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(για λεπτομέρειες, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών)


ACCOMPLISHED IN THE PAST WITH THE APPROPRIATE OLDER PROCEDURE

(for further details, please Contact with the Supplies Dpt. of Hospital)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

2

TON ANOIKTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  “Παροχέτευση-Σάκοι συλλογής υγρών”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(για λεπτομέρειες, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών)


ACCOMPLISHED IN THE PAST WITH THE APPROPRIATE OLDER PROCEDURE

(for further details, please Contact with the Supplies Dpt. of Hospital)


ΦΑΣΗ (PHASE) A ΦΑΣΗ (PHASE) B ΦΑΣΗ Γ (PHASE C) ΤΕΛΙΚΟ (FINAL)

1

ΤON ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ιατρικά Αναλώσιμα»

(CPV 33140000-3)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ-CLICK HERE FOR DETAILS (Adobe Acrobat Reader/pdf)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(για λεπτομέρειες, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών)


ACCOMPLISHED IN THE PAST WITH THE APPROPRIATE OLDER PROCEDURE

(for further details, please Contact with the Supplies Dpt. of Hospital)

 


               Στοιχεία Επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών (Supplies Dpt. Contact Info)              


Τηλέφωνο-Telephone numbers (+30) 213 - 2058 - 371 / 448 / 458 / 348 / 394
Email Email
Fax (+30) 210 - 6137323 & (+30) 210 - 8039635

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις/Παρατηρήσεις Ενότητας Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

(Back to General Notes and Announcements)


Επιστροφή στον Αναλυτικό Πίνακα σχετικών Αναρτήσεων / (Back to Top)


Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου / (Back to Main Web Site)