Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (υφιστάμενους και ενδιαφερόμενους)

Επιλέξτε αναλόγως του ενδιαφέροντός σας:

Τμήμα Προμηθειών (διαθέσιμες Υπηρεσίες):

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Δ.)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Σ.Δ.) & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Invitation to Submit Technical Specifications)

 © Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2022]