Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ):


Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) [General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)] :
Αναφορές-Αναλυτικό Υλικό (επιλέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο):
- Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27/04/2016 (αρχείο μορφής pdf)
- Η ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27/04/2016 (αρχείο μορφής pdf)
- ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ/GDPR)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (αρχείο μορφής pdf)
- Διαδικτυακός Τόπος «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
Στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του DPO για το Νοσοκομείο:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: KKL Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.
Email επικοινωνίας: dpo@sismanoglio.gr & dpo-service2@privacyadvocate.gr

*** ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/10/2020 - ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019-Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους-Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού : Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»: Για να ενημερωθείτε αναλυτικά, επιλέξτε ΕΔΩ για την ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού


*** ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05/10/2020 - Περί συνέχισης της άρσης της αναστολής των κανονικών αδειών: Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf) ***


ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Γ.Ν.Α. 'Ο Ευαγγελισμός' (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) - Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


*** ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/09/2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (χορήγηση Ειδικής Άδειας στις Ευπαθείς ομάδες): Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf) ***


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με Θέμα 'Τα οικονομικά των DRGs/Τιμολόγηση-Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων': Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


- Απόφαση Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διαδικασίας-Κανονισμού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων» - Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:9ΛΠΘ4690Ω5-ΧΟΛ)


- Αφορά ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε από την ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού.