Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ):


Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) [General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)] :
Αναφορές-Αναλυτικό Υλικό (επιλέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο):
- Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27/04/2016 (αρχείο μορφής pdf)
- Η ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27/04/2016 (αρχείο μορφής pdf)
- ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ/GDPR)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (αρχείο μορφής pdf)
- Διαδικτυακός Τόπος «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πρόσκληση για δωρεάν επιμόρφωση (13 Θεματικές Ενότητες). Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- Υλοποίηση Δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στο ΠΛΑΙΣΙΟ της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού-Διατροφής (World Food Day) της 16/10/2017 με θέμα 'Αλλάξτε το μέλλον της μετανάστευσης-επενδύστε στην ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη'. Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- Απόφαση Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διαδικασίας-Κανονισμού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων» - Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:9ΛΠΘ4690Ω5-ΧΟΛ)


- Αφορά ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε από την ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού.


ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :


Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου