Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ):


- Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Νοσοκομείων Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:7ΥΚ64690Ω5-6Γ9)


Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) [General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)] :
Αναφορές-Αναλυτικό Υλικό (επιλέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο):
- Διαδικτυακός Τόπος «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
- Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)-(αρχείο μορφής pdf)
- Η ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (αρχείο μορφής pdf)

- Υλοποίηση Δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στο ΠΛΑΙΣΙΟ της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού-Διατροφής (World Food Day) της 16/10/2017 με θέμα 'Αλλάξτε το μέλλον της μετανάστευσης-επενδύστε στην ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη'. Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- Απόφαση Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διαδικασίας-Κανονισμού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων» - Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:9ΛΠΘ4690Ω5-ΧΟΛ)


- Αφορά ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε από την ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού.


ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :


Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου