Σισμανόγλειο ΓΝΑ : Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης       


   Περιεχόμενα  
Αρμοδιότητες-Υπευθυνότητες
Όραμα
Δράσεις Ποιότητας
Μελλοντικές Δράσεις
Έρευνα
Επικοινωνία

Αρμοδιότητες-Υπευθυνότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού (ΦΕΚ 3475/Β/31.12.2012) του Νοσοκομείου, που αναφέρεται στις Υπηρεσίες, τα Τμήματα και τα Γραφεία που απαρτίζουν το Νοσοκομείο, στο κεφάλαιο Β αναφέρεται το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας, το οποίο ανήκει απευθείας στη Διοίκηση.

Ειδικότερα στο άρθρο 14 του Οργανισμού του Νοσοκομείου αναφέρονται οι υπευθυνότητες και ο ρόλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ως εξής :

2.1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

2.2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας.

2.3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

2.4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των

εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης − Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών.

Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.

ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Όραμα

Το ΟΡΑΜΑ μας και η βασική επιδίωξη του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, που έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου, η συμβολή στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συμμετοχή μας σε προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε οικονομίες κλίμακας, η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, του προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων  και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους .

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Δράσεις Ποιότητας

3.1.Επικαιροποίηση Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ» Νοσοκομειακών Μονάδων «Σισμανόγλειο», «Αμαλία Φλέμιγκ» και Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

3.2.Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 Αιματολογικού Εργαστηριακού Τμήματος NM «Σισμανόγλειο».

3.3.Εκπόνηση Εγχειριδίου Ποιότητας, Διαδικασιών και Εντύπων Ελέγχου Κυτταρολογικού Τμήματος (ΠΕΔ Αναπνευστικά Δείγματα) NM «Σισμανόγλειο»..

3.4.Πιλοτική έναρξη ηλεκτρονικής παραγγελίας εξετάσεων (σε συνεργασία με Υπ. Πληροφορικής).

3.5.Εγκατάσταση Πνευματικού Ταχυδρομείου για τη διακίνηση των εργαστηριακών δειγμάτων από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, τα Ενδοσκοπικά Τμήματα, τα Χειρουργεία και Νοσηλευτικά Τμήματα προς τα Εργαστήρια NM «Σισμανόγλειο»..

3.6.Σχεδιασμός επέκτασης Εργαστηριακού Πληροφοριακού Συστήματος στα Απεικονιστικά Τμήματα (σε συνεργασία με Υπ. Πληροφορικής) (κόστος περίπου 15.000).

3.7.Συνεργασία με Εσωτερικό Ελεγκτή στις παρακάτω δράσεις:

    3.7.1.      Εσωτερική Επιθεώρηση διαδικασιών Ενοποιημένου Φαρμακευτικού Τμήματος, Αιμοδοσίας, Τμήματος Γραμματείας, Τμήματος Γραμματείας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Τμήματος Κίνησης Ασθενών, Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος με σκοπό την πιστοποίηση ΣΔΠ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015) NM «Σισμανόγλειο».

    3.7.2.      Βελτίωση διαδικασίας ενημέρωσης πολιτών/επισκεπτών (Πληροφορίες, Τηλεφωνείο).

3.8.Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών-Πάταξη γραφειοκρατίας-Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Νοσοκομείου.

3.9.Διαδικασία Λειτουργίας Γραφείων Υποστήριξης Πολιτών ΝΜ «Σισμανόγλειο», «Αμαλία Φλέμιγκ» και ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

3.10.        Εγκατάσταση διαδικασίας για την έρευνα της ικανοποίησης των ασθενών ΝΜ «Σισμανόγλειο», «Αμαλία Φλέμιγκ» και ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

3.11.        Διαδικασία Πληροφορημένης Συναίνεσης Ασθενή

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τα "Έντυπα συγκατάθεσης Ασθενή"

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Μελλοντικές Δράσεις

4.1.Έναρξη εφαρμογής προτύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 στα Επισιτιστικά Τμήματα (συνεργασία με ΤΕΙ Αθήνας και Τμήμα Διατροφής).

4.2.Εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 15224:2012 στο Αιμοδυναμικό Τμήμα, στο Χειρουργείο, στο Αναισθησιολογικό Τμήμα).

4.3.Εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Υπηρεσία Πληροφορικής.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Έρευνα

Διαδικασία Έγκρισης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που τηρείται στο "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΜ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊσταμένη : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΕΣΔΥ) και Επιδημιολογία-Επιπτώσεις Υγείας-Διασφάλιση Ποιότητας Μονάδων Υγείας (Πανεπιστήμιο L’ Aquila, Ιταλία)

Τηλέφωνο : 213 2058 876

e-mail : poiotita@sismanoglio.gr και megglezopoulou@yahoo.gr


Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου