ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο)                   

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας


Στο Νοσοκομείο λειτουργεί ειδικό Γραφείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των πολιτών και των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, που ανήκει απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπηρετούν (παράλληλα καθήκοντα από 14/10/2021)

-         ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

-         ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

(στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου: τηλ. 213-2058821, e-mail : gypoliti@sismanoglio.gr)

Το Γραφείο βρίσκεται στη στάθμη 0 του κτηρίου Ν3 κοντά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. 

Οι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του γραφείου, είναι:

1.     Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών.

2.     Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών (εξωτερικών ασθενών) και των νοσηλευόμενων.

3.     Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

4.     Η συλλογή και η διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, που υποβάλλονται ενυπογράφως και τεκμηριώνουν τα καταγγελόμενα/αναφερόμενα, προκειμένου να εντοπίζονται δυσλειτουργίες και καταπάτηση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

5.     Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

6.     Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.

7.     Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου.

8.     Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.

9.     Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα:

Ερωτηματολόγιο μέτρησης ικανοποίησης πολιτών/ασθενών (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ)

Έντυπο υποβολής παραπόνου (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχετε δικαίωμα:

-         Να λάβετε έγκαιρα και με ασφάλεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

-         Να μάθετε για την κατάσταση της υγείας σας, εσείς ή οικείοι σας, από τον θεράποντα Ιατρό σας, τηρώντας τις αρχές εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας.

-         Να συμμετέχετε ενεργά στη φροντίδα σας, ενημερώνοντας κατάλληλα και με σαφήνεια τον θεράποντα ιατρό για ο,τιδήποτε σας συμβαίνει. 

-         Να αποφασίσετε ελεύθερα να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τις διαγνωστικές και τις θεραπευτικές πράξεις.

-         Να ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν από την εφαρμογή πειραματικών/ερευνητικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων.

-         Να αποφασίσετε ελεύθερα να δεχθείτε ή να απορρίψετε κάθε συνεργασία με σκοπό την έρευνα, έστω και αν αρχικά έχετε συμφωνήσει (ανάκληση συγκατάθεσης).

-         Να είστε ενήμεροι για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την εξέταση/νοσηλεία/θεραπεία σας.

-         Να σας σέβονται και να σας αναγνωρίζουν ιδιαίτερες ανάγκες.

-         Να έχετε πρόσβαση στον ιατρικό σας φάκελο.

-         Να καταθέσετε αρμοδίως διαμαρτυρίες και παρατηρήσεις και να λάβετε γνώση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

-         Να αναφέρετε με κάθε ειλικρίνεια το ιστορικό σας στον θεράποντα ιατρό.

-         Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και να μην παρεμποδίζετε το έργο του προσωπικού.

-         Να φροντίζετε να διατηρείτε την τάξη και την καθαριότητα των χώρων.

-         Να σέβεστε και να υπακούετε στις εντολές των θεραπόντων ιατρών και του προσωπικού. Η συνεννόηση, η επικοινωνία και η ευπρεπής παρουσία αποτελούν παράγοντες συνεργασίας και υποστήριξης.

-         Να ενημερώνεστε από τους θεράποντες ιατρούς, σεβόμενοι το ωράριο λειτουργίας και ενημέρωσης.

-         Να ακολουθείτε την φαρμακευτική αγωγή που σας έχει δοθεί.

-         Να λαμβάνετε την διατροφή που έχει καθορίσει ο θεράπων ιατρός και ο διατροφολόγος του Νοσοκομείου.

-         Να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για την υποχρέωσή τους να σέβονται το επισκεπτήριο, τους κανόνες του επισκεπτηρίου και πιθανόν ειδικές συνθήκες νοσηλείας.

-         Να είστε συνεπείς στα ραντεβού, που έχετε προγραμματίσει, και να λαμβάνετε υπόψη ότι οι ακυρώσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση έχουν σημαντικές επιπτώσεις.

-         Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας στοιχεία (ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας) και τα ιατρικά έγγραφα.

-         Να μην απομακρύνεστε από το θάλαμο νοσηλείας χωρίς να ενημερώσετε το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεστε.

-         Να μην καπνίζετε, να μη κάνετε χρήση αλκοόλ, να μην παίζετε τυχερά παιχνίδια, και να μη φωνάζετε κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Με τον Ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

  • · Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με τον ΑΜΚΑ σου ΔΩΡΕΑΝ.

  • · Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται  η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία με την επίδειξη των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

  • · Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

  • · Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

  • · Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων.

  • · Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη. Απευθύνεσαι στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ.

Ακολουθούν τα σχετιζόμενα αρχεία προκειμένου (επιλέγοντας αναλόγως) να ενημερωθείτε αναλυτικότερα με ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας:

Ν. 2071/1992 (άρθρο 47, 94, 100)

Ν. 2519/1997 (άρθρο 1)

Ν. 2619/1998 (άρθρο 1)

Ν. 4368/2016 (άρθρο 60)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ


…δεν είσαι μόνος… είμαστε εδώ για εσένα…


Επιστροφή στην έναρξη της τρέχουσας σελίδας

Επιστροφή στην Κύρια Σελίδα του ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου