ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ε.Ν.Λ.) Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


 Περιεχόμενα  
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.)
Σκοπός της Ε.Ν.Λ.
Δράσεις της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ)
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.)

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων συγκροτήθηκε με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αρ. πρωτ. 801/18.11.2014 Θ. 17ο ΗΔ και /10.12.2014 Θ. 18ο ΗΔ, συν. 40/10.12.2014), μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του,  όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση Υ1Γ.Π.114971/2014-άρθρο 6 και άρθρο 9, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3888/Β/18.02.2014

Αποτελείται από 15 τακτικά μέλη. Από τα παραπάνω μέλη της επιτροπής συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ)  η οποία αποτελείται από:

Α)  Την Πρόεδρο της ΕΝΛ

Β) Την Αντιπρόεδρο της ΕΝΛ

Γ) Τους Νοσηλευτές Λοιμώξεων

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα μετά από πρόσκληση της ΟΕΕ για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διοίκηση, η Ιατρική Υπηρεσία και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας Ε.Ν.Λ.


Σκοπός της Ε.Ν.Λ.

Ο σκοπός της ΕΝΛ είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, που βασίζεται στην εφαρμογή του συνόλου των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, μέσων και πρακτικών, με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας διασποράς των μικροοργανισμών και λοιμώξεων στους χώρους παροχής υγείας.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας Ε.Ν.Λ.


Δράσεις της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ)

1.      Επιτήρηση και καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

2.      Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τον έλεγχο και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων

3.      Εκπαίδευση των  επαγγελματιών υγείας  για εφαρμογή ασφαλών  πρακτικών στη παροχή φροντίδας των ασθενών.

4.      Επιτήρηση της καθαριότητας του νοσοκομείου.

5.      Επιτήρηση Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό εργαστήριο. Παροχή οδηγιών για μόνωση και μέτρων προφύλαξης και διασποράς των ΠΑΜ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ

6.      Καταγραφή των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών σε συνεργασία με το Mικροβιολογικό εργαστήριο και τους κλινικούς ιατρούς

7.      Επιτήρηση νοσοκομειακής διάρροιας από Clostridium difficile. Οδηγίες πρόληψης της διασποράς του μικροβίου.

8.      Άμεση αντιμετώπιση κρουσμάτων ή επιδημικών εξάρσεων νοσοκομειακών λοιμώξεων.

9.      Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την υγιεινή των χεριών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΟΥ και οδηγιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.(τα 5 βήματα για την υγιεινή των χεριών)

10.  Καταγραφή συμμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών

11.  Επιτήρηση  σωστής χρήσης απολυμαντικών / απορρυπαντικών ( εργαλεία, ενδοσκόπια, κ.λπ)

12.  Επιτήρηση απομάκρυνσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), σε συνεργασία με τον Επόπτη Υγείας

13.  Προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας από λοιμώξεις (εκπαίδευση, εμβολιασμοί)

14.  Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

15.  Επιτήρηση μαγειρείων, δικτύου πόσιμου νερού, αποικισμού δικτύου νερού με  Legeonella  spp., μικροβιολογικής και χημικής ποιότητας του νερού αιμοκάθαρσης, προγραμμάτων απεντομώσεων-μυοκτονιών, σε συνεργασία με τον επόπτη Δημόσιας Υγείας.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας Ε.Ν.Λ.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Centers for Disease Control and Prevention
European Centre for Disease Prevention and Control

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου